SWEA South Florida

Årsmöte dagordning 2020

VÄLKOMMEN TILL SWEA SOUTH FLORIDA
ÅRSMÖTE DEN 8 FEBRUARI 2020!

Här nedan presenterar vi dagordningen för mötet, samt inbjudan. Har du inte anmält dig ännu, har du
fortfarande möjlighet att göra det nu.

***

 

Dagordning vid Årsmöte i SWEA South Florida 8/2/2020

 1. Välkomsthälsning och mötets öppnande
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av ordförande och protokollssekreterare, justeringsmän tillika rösträknare
 4. Prövning av om stämman blivit sammankallad i laga ordning
 5. Presentation av vår stipendiat 2019 och stipendiekommitténs rapport
 6. Presentation av styrelsens verksamhetsberättelse – Årsrapport 2019
 7. Framläggande av ekonomisk rapport och revisionsberättelse 2019
 8. Världsmötet Dubai 2019
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Avtackning av Styrelsen 2019
 11. Presentation av den nya styrelsen 2020
 12. Presentation av budget och verksamhetsplan 2020
 13. Uppdatering från SWEA International
 14. Världsmöte 2021 Arbetsgrupper
 15. Valberedning 2021
 16. Övriga frågor
 17. Mötet avslutat